سوابق تحصیلی

مقطع

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

شروع

خاتمه

دکتري

مديريت بازاريابي بين‌الملل

تربيت مدرس

1384

1388

کارشناسي ارشد پیوسته

مديريت صنعتي

امام صادق(ع)

1378

1384

ديپلم

رياضي- فيزيک

علامه حلي

1377

1378

پايان‌نامه

  • دکتري؛ طراحي الگوي بازاريابي کارآفرينانه بين‌المللي در بنگاه‌‌هاي صنعتي ايران؛ رويکرد ترکيبي،  رتبۀ نخست دوره.
  • کارشناسي ارشد؛ طراحي مدل ارزيابي عملكرد در شركت‌هاي بخش خصوصي ايران بر‌اساس مدل‌هاي برتري سازماني با رويكرد MADM.

وضعيت نظام وظيفه: کارت پايان خدمت طرح بنياد ملي نخبگان- عضو سطح یک بنیاد ملی نخبگان