صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

عنوان پروژه: جایگاه یابی سرمایۀ اجتماعی در ارتقاء نوآوری فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینانه کسب‌و‌کارهای کوچک‌و‌متوسط

کارفرما: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1391

چکیده طرح
بازاریابی و به طور اخص، بازار‌گرایی به عنوان یک عامل اصلی درعملکرد کسب و‌کار شناخته می‌شود. به طوریکه مهارت اندک بازاریابی در کسب و کارهای کوچک اغلب منجر به سطوح پائین‌تر عملکرد و ریسک‌های بالا‌تر شکست می‌شود. برخورداری از سرمایه اجتماعی قوی در این‌گونه شرکت‌ها، منجر به دسترسی سریع و با زمانبندی مناسب به مجموعه متنوعی از اطلاعات رقابتی می‌شود. تا به حال پژوهشی در مورد سرمایه اجتماعی و بازاریابی کارآفرینانه انجام نگرفته است. نوآوری پژوهش در بررسی توامان سرمایه اجتماعی و بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش‌ نگاشت مفهومی است. نگاشت مفهومی ابزاری برای سازماندهی دانش است به طوریکه این روش به نمایش گرافیکی منجر می‌شود که به اجمال ایده‌های عمده و روابط درونی‌شان را نشان می‌دهد. جامعه آماری شامل شرکت های کوچک و متوسط است، و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز  به انجام مصاحبه با 15 نفر از مدیران و موسسان این شرکت ها پرداخته شد. نتایج مطالعه گویای جایگاه برجسته و نمایان سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در نوآوری فعالیت‌های بازاریابی کارافرینانه در این کسب و کارهاست. به طوریکه سرمایه اجتماعی بر عناصر هفت‌گانه بازاریابی کارآفرینانه (شامل نوآوری، غیر رسمی، فرصت‌گرایی، تجربه، سفارشی‌سازی، انعطاف‌پذیری و شبکه‌سازی) نگاشته می‌شود. این نقش‌آفرینی در عناصر نوآوری و غیر رسمی نمایان‌تر است. همچنین تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی در حوزه‌های، تحقیقات بازار، بازار هدف، و آمیخته بازاریابی(محصول، ترفیع، توزیع و قیمت)، منجر به ارتقاء نوآوری در بازاریابی می شود.