سرمایه‌گذاری کیان

  1. عنوان پروژه: ارزیابی موشکافانۀ (شرکت‌آزمایی: Due Diligence) شرکت سیمرغ آهنین

کارفرما: شرکت سرمایه‌گذاری کیان پرتال

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته- 1394

  1. عنوان پروژه: برنامه‌ریزی بازاریابی، طراحی برنامۀ ورود به بازارهای جدید، شناسایی عملیاتی فرصت‌های موجود و جذب منابع بازار بیمه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه و برنامه‌ریزی بازار و جذب منابع در بیمه‌های زندگی

کارفرما: شرکت سرمایه‌گذاری کیان

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1393