ناجا

عنوان پروژه: برون‌سپاری استراتژیک فعالیت‌های آماد و پشتیبانی ناجا

کارفرما: ناجا

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1388 (طرح برتر ناجا در سال 1389)