کاشی مرجان

عنوان پروژه: طراحی وکمک به اجرای برنامۀ جامع بازاریابی (آسیب‌شناسی، طراحی استراتژی و تدوین برنامه‌های عملیاتی)

کارفرما: شرکت کاشی مرجان

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1393-1394