پژوهشگاه مهندسی ژنتیک

عنوان پروژه: برنامه‌ریزی استراتژیک

کارفرما: پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1387