بانک آینده

عنوان پروژه: سازماندهی فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغات

کارفرما: بانک آینده

سمت: مدیر کمیته بازاریابی و توسعه بانک

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1388