بیمه مرکزی جمهوری اسلامی

عنوان طرح:  تدوین سند توسعه فرهنگ بیمه در راستای برنامه تحول صنعت بیمه 1391-1394
کارفرما: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل
سمت: مدیر پروژه
وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1393 (رونمایی اثر توسط وزیروقت امور اقتصاد و دارایی و هیئت عامل بیمه مرکزی و ابلاغ به کلیۀ شرکت‌های بیمه و انتشار در قالب کتاب)
چکیده طرح:
گزارش طرح تدوین سند توسعه فرهنگ کشور در راستای تحقق هدف راهبردی مربوطه در سند چشم انداز صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و همچنین برنامه تحول صنعت بیمه در طی دوره زمانی 1394-1391 می باشد که به بررسی الزامات و برنامه‌های تحقق چشم‌انداز، اهداف کلان مرتبط با راهبرد اول سند چشم‌انداز (یعنی توسعۀ فرهنگ بیمه) و بررسی محیط درونی و بیرونی آن اختصاص یافته است. هدف اصلی از تهیه موارد مذکور برخورداری از پشتوانه‌ای جامع و راهنما به منظور ساماندهی فعالیت‌های مختلف بیمه مرکزی، اداره کل روابط عمومی و سایر ارگان های متولی فرهنگ بیمه در کشور می باشد. در بخش اول گزارش اسناد بالادستی سند توسعه فرهنگ مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفته و از میان آنها مؤلفه‌های مرتبط با سند توسعه توسعه فرهنگ استخراج‌شدند. سپس در بخش دوم با بررسی دقیق مبانی نظری از گذشته تا حال در این موضوع تلاش شده است تا کلیه مفاهیم و الزامات مرتبط با آن که از دیدگاه محققین و نویسندگان مختلف بیان‌شده‌اند، استخراج و جمع‌بندی شوند. در نهایت در بخش سوم به بررسی اجزای خود سند توسعه فرهنگ بیمه در چارچوب مفاهیم مدیریت راهبردی پرداخته شده و کلیه الزامات و برنامه‌های اجرا شده و یا در حال اجرا در سال 1391 بر این اساس مورد‌بررسی قرار گرفته‌اند.
لازم به ذکر است که این سند در قالب کتاب منتشر و توسط وزیر وقت محترم امور اقتصاد و دارایی رونمایی شده‌است.