همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی

عضویت در همایش‌ها

 1. عضو شورای سیاست‌گذاری دومین جشنواره رهبران کارآفرین و کارآفرینان خیّر،1393.
 2. عضو کمیتۀ علمی دومین جشنواره رهبران کارآفرین و کارآفرینان خیّر،1393.
 3. دبیر کمیتۀ علمی اولین همایش ملی "برند و شرکت‌های دانش‌بنیان"،1392.
 4. داور منتخب چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملّی علم تا عمل،1392.
 5. عضو کمیته علمی همایش "بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران"، 1392.
 6. عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، 1392.
 7. عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی دانشجویی کارآفرینی،1392.
 8. عضو كميته اجرايي همايش ملی کارآفرینی خوانسار، 1390.
 9. عضو کميتۀ پژوهشي اولين کنفرانس تبليغات خلاق بانکي، 1388

کارگاه‌های آموزشی

 1. کارگاه آموزشی "رویکردهای نو در یادگیری"، مرجع صادرکننده: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، 7/12/1389.
 2. کارگاه آموزشی "خودارزيابي بر اساس مدل EFQM"، مرجع صادرکننده: شركت نوسازي صنايع ايران،1384.
 3. دوره‌های صلاحيت مدرسی"، مرجع صادرکننده: دانشگاه تربيت مدرس، 1384-1386.
 4. Workshop on Innovation, Incubation, and Entrepreneurship: Identifying and Commercializing New Opportunities, Organized by the Asian Productivity Organization and Implemented by the China Productivity Center from 12 to 16 August 2013 in the Republic of China (Taiwan).
 5. Workshop on Innovation, and Entrepreneurship, Organized and Implemented by the Abdul Razak University from 12 to 19 November 2012 in the Malaysia.
 6. Workshop on Marketing and Entrepreneurship in Soccer, 2012, Belgium.