سوابق علمی پژوهشی

مقالات ISI و علمي-پژوهشي بين­ المللي

 1. Shariatmadari, Seyed Mohammad Hassan & Rezvani, Mehran, (2016), Identification of the Orientation and the Role of Industry and Geographical Region in International Entrepreneurial Opportunity Researches, Journal of Business and Economic Development, 1 (1); 31-39
 2. Rezvani, Mehran & Safahani, Nousha, (2015), the effect of site quality on electronic word of mouth marketing through mediating variable of customer satisfaction(case study: Tiwall culture and art social network online shop), International Business Management, 10(4); 592-598.
 3. Ghahramani, Shahram, Rezvani, Mehran & Rahnavard, Farajollah (2015), New Service Development and its Financial Performance in IRAN Banking Industry, International Journal of Management & Information Technology, 10(5); 2177-2188.
 4. Rezvani, Mehran, Mojoodi, Najme & Lashgari, Mahdi, (2015), The moderating role of knowledge in designing trusted web interface in entrepreneurial electronic businesses, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(5); 188-209.
 5. Rezvani, Mehran, Mobini Dehkordi, Ali & Fataei, Parisa, (2015), Identification of Sources of Finance in Growing Companies Operating in Food Industry in Tehran, International Journal of Management Accounting and Economics, 2(5); 1-9.
 6. Meigounpoory, Mohammad Reza, Rezvani, Mehran & Afshar, Manouchehr, (2014), Identification of Service Innovation Dimensions  in Service Organizations, International Journal of Management Accounting and Economics, 2(7); 737-748.
 7. Rezvani, Mehran, Davari, Ali & Mojoodi, Najme, (2014), Designing Trusted Web Interface Through User Perception of Security and Privacy in Entrepreneurial Electronic Businesses, Asian Academic Research Journal of Social Sciences & Humanities, 1(26); 225-251.
 8. Khosravani, Shabnam, MohammadKazemi, Reza & Rezvani, Mehran, (2014), Investigating the effect of Electronic Word Of Mouth on customer’s purchase intention of digital products, Management Science Letters, 4; 2433-2440.
 9. Azari Aghviyeh, Mohsen, Hosseininia, Gholamhossein & Rezvani, Mehran, (2014), The Role of Insurance in Risk Management and  Investment Promotion of Modern Agribusinesses  (The Case of Greenhouse Cultivation in Tehran  Province), International Journal of Management Accounting and Economics, 1(4); 247-263.
 10. Jaferian, Sohrab & Rezvani, Mehran, (2014), Export New Product Success: The Impact of Market and Technology Orientation, International Journal of Management Accounting and Economics, 1(5); 322-337.
 11. Rezvani, Mehran, Zargaranyazd, Maryam & Zamani, Ebrahim, (2014), Identify the Factors Affecting Brand Image for Small and Medium-Sized Enterprises, International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications, 1; 28-34.
 12. Yousefi Parsa, Mohsen, Rezvani, Mehran & Gholamrezazadeh Yousefi, Mahsa, (2014), Comparative Study of Banking Industry Business Models On The Basis Of Osterwalder BMO; Qualitative Study on Iranian Bank Tejarat and HSBC, Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, 1; 848-855.
 13. Rezvani, Mehran, Shirkhodaie, Meysam & Khazaei, Morteza, (2014), The Impact of Nature of Institute on Entrepreneurial Marketing: The Moderating Role of Organizational Structure, American Journal of Scientific Research, 96; 130-138.
 14. Rezvani, Mehran & Morteza Khazaei, (2014), Evaluation of Entrepreneurial Marketing Dimensions According to Characteristics of Institutions: Institutions Age and Size, International Journal of Basic Sciences & Applied Research, 3(4); 207-213.
 15. Yousefi Parsa, Mohsen & Rezvani, Mehran, (2013), Reconstructions in Banking Business Model; Developing of BMO via BBM Project, Life Science Journal, 10(1); 49-58.
 16. Rezvani, Mehran, Ghamari, Youset & Ghahramani, Shahram, (2013), Identifying Themes of Entrepreneurial Strategy of New Ventures in International Markets Entry, Journal of Economics, Business and Management,1(2); 217-219.
 17. Rezvani, Mehran & Hajifathali, Abbas., (2013), International Franchising and the Growth of SME’s in Food Industry of Iran, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 3(9); 45-58.
 18. Rezvani, Mehran & Khazaei, Morteza,, (2013), Prioritization of entrepreneurial marketing dimensions: A case of in higher education Institutions by using entropy, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(12); 297-306.
 19. Rezvani, Mehran & Hajifathali, Abbas.,(2013), The Effect of Organizational Factors on Business Growth in International Franchises; The case of Iranian food industry, International Journal of Marketing and Technology, November Issue.150-164.
 20. Rezvani, Mehran, Nouri,Pouria & Ahmadi Kafeshani, Abdollah,(2013), Identifying the most Common Techno-Entrepreneurs Decision Making Biases Leading to business Failure, International Journal of Management and Humanity Sciences(IJMHS),2(8), 756-764.
 21. Rezvani, Mehran & Fanaee Marhamat Leila, (2012), Defining the obstacles for distribution of movies in Home video network in Iran, Journal of Applied Sciences Research, 8(6), 2850-2855.
 22. Rezvani, Mehran, Khodadad Hosseini, Hamid & Samadzadeh, Mehdi, (2012), Investigating the Role of World of Mouth on Consumer Based Brand Equity Creation in Irans Cell - Phone Market, Journal of Knowledge Management Economics and Information Technology, 1(4), 1-15.

علمي- پژوهشي چاپ شده

 1. رضوانی، مهران، فتایی، پریسا؛ شناسایی استراتژی‌های بازاریابی برای تأمین مالی شرکت‌های در مرحلۀ رشد (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال صنعت غذایی استان تهران)؛ فصلنامۀ توسعه کارآفرینی، در انتظار چاپ.
 2. طغرایی، محمدتقی، رضوانی، مهران، مبارکی، محمدحسن، یدالهی فارسی جهانگیر؛ (1395)، شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی فرهنگی در صنایع دستی عشایری، فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، سال 5، شمارۀ 3، صص: 21-37.
 3. چیت‌سازان، هستی، رضوانی، مهران، بافکر دوست‌آباد، رضا؛ (1394)، شناسایی و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر ارزشگذاری کسب‌وکارهای جدید توسط سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز، فصلنامۀ توسعه کارآفرینی، دورۀ 8، شمارۀ 4، صص: 591-609.
 4. رضواني، مهران، خداداد حسینی، سید حمید و کیایی، کیاندخت؛ مدل یابی تاثیر بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژه برند مشتری محور در بازار تلفن همراه تهران، مجله مدیریت بازرگانی، انتشار آنلاین از تیرماه 1394.
 5. گلابی، امیر محمد، زالی، محمدرضا، یدالهی فارسی، جهانگیر و رضوانی، مهران؛ بافت پردازی و مفهوم پردازی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک ایران)؛ مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، در انتظار چاپ.
 6. امینی، محمدتقی، پرهیزگار، محمد مهدی، رضواني، مهران و فرجام، سعید؛ طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین با رویکرد فقهی، مجله علمی پژوهشی فقه، مبانی حقوق اسلامی، در انتظار چاپ.
 7. شافعی، رضا و رضواني، مهران؛ میزان آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی و عوامل مرتبط با آن با رویکردی ترکیبی، مجله  اقتصاد و تجارت نوين، در انتظار چاپ.
 8. میگون پوری، محمدرضا، رضوانی، مهران و جعفری، محمد علی؛ مستند سازی روش های بازاريابی و فروش در  شركت هاي دانش بنيان فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،  مجله  اقتصاد و تجارت نوين، در انتظار چاپ.
 9. خداداد حسيني، سيد حمید، گلابي، امير محمد و رضواني، مهران؛ طراحي مدل برندسازي كارآفرينانه در كسب و كارهاي كوچك و متوسط صنايع غذايي ايران، فصلنامه تجاري سازي فناوري، در انتظار چاپ.
 10. رضواني، مهران، مشبکي، اصغر؛Beyond Managerialism: (An Exploration of Paradigm Shift in Academic Managerialism in IRAN) ، مجله تحقيقات فرهنگي، در انتظار چاپ.
 11. مبینی دهکردی، علی، رضواني، مهران و وهابی ابیانه، محبوبه؛(1394)، بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر ایجاد مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شرکتهای ساختمانی شهر تهران)، مجله فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، سال 4، شماره 17، صص: 27-52.
 12. امینی، محمدتقی، پرهیزگار، محمد مهدی، رضواني، مهران و فرجام، سعید؛ (1394)، طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم)، مجله تحقیقات بازاریابی نوین (ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار)، صص:21-30.
 13. رضواني، مهران، مبارکی، محمد حسن و ایران نژاد پاریزی، الهام؛ (1393)؛ بازاریابی حسی و توسعه خدمت جدید مورد مطالعه : بانک رسالت، مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، سال 13، شماره 17، صص: 181-198.
 14. رضواني، مهران و واحد وحدت کار، مهدی؛ (1393)، مطالعۀ آینده نگارانه پیشایندهای راهبرد کارآفرینی سازمانی؛ مورد مطالعه: شهرداری تهران، مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 19، صص: 161-183.
 15. مبینی دهکردی، علی، رضواني، مهران ، داوری، علی و فروزان، فاطمه؛ (1393)؛ طراحی مدل کسب و کار نو آورانه B2C برای شرکت های پخش مطالعه موردی شرکت گلرنگ پخش، مجله توسعه کارآفرینی، سال 7، شماره 3، صص: 569-588.
 16. رضواني، مهران و مهرنیا، سیران؛ (1393)؛ مدل‌یابی ارزش ویژه برند مشتری‌محور مبتنی بر عناصر آمیخته ترفیع (مورد مطالعه: شرکت‌های صنایع لبنی فعال در بازار تهران)، مجله تحقیقات بازاریابی نوین، سال 4، شماره 2، صص: 23-40.
 17. گلابي، امير محمد، خداداد حسینی، سید حمید؛ يدالهي، جهانگير و رضواني، مهران؛ (1390)؛ مفهوم پردازی نقش فرد کارآفرین در بازاریابی کسب و کارهای خانگی محور، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 11، صص: 64-84.
 18. محمدی الیاسی، قنبر؛ رضوانی، مهران؛ فرامرزی، ملیحه و نوتاش، هادی، (1392)، شناسایی روش‌های یادگیری توسعه محصول جدید در کسب و کارهای با رشد سریع (مطالعه موردی صنایع تکنولوژی پیشرفته)، مجله توسعه کارافرینی، سال 6، شماره 1، صص: 7-26.
 19. رضواني، مهران و اصلاحی، محمد؛ (1392)؛ مفهوم پردازی مدل های کسب و کار الکترونیک صنعت بانکداری و ارائه الگو در بانک های نو ظهور، مجله پژوهشنامه مدیریت تحول، سال 5، شماره 10، صص: 125-144.
 20. رضواني، مهران، خداداد حسینی، سید حمید و طغرایی، محمد تقی؛ (1391)، نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بازاریابی بنگاه‌های کارآفرین: صنایع غذایی، مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، سال 2، شماره 1، صص: 67-90.
 21. نقابي، سعيد، زعفريان، رضا، يوسفي، محسن، رضواني، مهران، (1391)، تبیین نقش رابطه ای رفتار شبکه سازی در رفتار کارآفرینانه(مطالعه موردی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری)، مجله توسعه کارآفرینی، سال 4، شماره 15، صص: 25-43.
 22. رضواني، مهران و خرمشاهي، نرگس، (1391)، مستند سازی شیوه های نوین ترفیع در کسب و کارهای کوچک متوسط صنعت پوشاک، مجله تحقیقات بازاریابی نوین، سال 2، شماره 1، پياپي4، صص: 167-184.
 23. رضواني، مهران، گلابي، امير محمد؛ (1391)؛ مفهوم پردازی راهبردهای کارآفرینانه در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین صنایع غذایی، مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، سال 11، شماره 10، صص: 137-158.
 24. طغرايي، محمد تقي و رضواني، مهران؛ (1391)، نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینانه شرکت‌های کوچک، مجله تحقیقات بازاریابی نوین، سال 2، شماره 3، پياپي6، صص: 87-106.
 25. رضواني، مهران، فنايي مرحمت، ليلا، (1391)، بهبود نظام توزیع در شبکه نمایش خانگی رویکرد XTRIZ، مجله توسعه کارافرینی، سال 5، شماره 3، صص: 185-203.
 26. ربيعه، مسعود؛ حق‌شناس، اصغر و رضواني، مهران، (1391)، مدل سازی غیرخطی کاهش زمان تامین با لحاظ هزینه فشرده سازی در حالت منبع یابی چندگانه، مجله پژوهش‌های مدیریت در ایران، سال 16، شماره 4، پياپي 78، صص: 79-104.
 27. رضواني، مهران و یزدان پناه، زینب، (1390)، مفهوم پردازی کارکردهای ترفیع کارآفرینانه مبتنی بر تبلیغات کلامی در فروش بیمه عمر و سرمایه گذاری، مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، سال 1، شماره 3، صص: 55-79.
 28. رضواني، مهران؛ طغرايي، محمد تقي (1390)؛ نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه : شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، مجله پژوهشنامه  مدیریت تحول، سال 3، شماره 6، صص: 28-53.
 29. رضواني، مهران، طالبي، كامبيز و توكليان، سعيد؛ (1390)؛ شناسایی مولفه های بازاریابی نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور، مجله فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 7، صص: 83-98.
 30. رضواني، مهران، يدالهي فارسي، جهانگير و برادران، محمد صادق، (1390)، طراحی مدل مفهومی کارآفرینی فناورانه: مورد مطالعه یک سازمان فناوری مخابراتی حمل مسافر، مجله فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، سال 6، شماره 23-24، صص: 89-110.
 31. رضواني، مهران، خداداد حسيني، سيد حميد؛ (1389)؛ الگوسازی آمیخته ترفیع با رویکرد منطق فازی - مطالعه موردی صنعت باتری خودرو، مجله مدیریت بازرگانی، سال 2، شماره 5، صص: 61-78.
 32. گلابي، امير محمد، مهرابي، روزا و رضواني، مهران؛ (1389)، مفهوم پردازی فرایند مدیریت بازاریابی در کسب و کارهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر اراک، مجله فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، سال 6، شماره 21-22، صص: 77-98.
 33. رضواني، مهران، يدالهي فارسي، جهانگير و واحد وحدت‌كار؛ (1389)؛ پیامدهای راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های عمومی غیردولتی، مجله چشم‌انداز مدیریت دولتی، سال 1، شماره 4، صص: 119-142
 34. رضواني، مهران، خداداد حسيني، سيد حميد، طغرايي، محمد تقي؛ (1389)؛ جایگاه نگاشتی سرمایه اجتماعی در راهبردهای کسب و کارهای کوچک و متوسط بر اساس راهبردهای محصول - بازار آنسف، مجله فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، سال 5، شماره 19-20، صص61-82.
 35. رضواني، مهران، گلابي، امير محمد، (1389)؛ بازاریابی چریکی، تعامل موثر آموزه‌های تفکر بسیجی و الگوهای موفق بخش خصوصی در توسعه کارآفرینی کشور، مجله فصلنامه مطالعات بسیج، سال 13، شماره 49، صص: 157-174.
 36. گلابي، امير محمد، خداداد حسيني، سيد حميد، رضواني، مهران و جهانگیر یدالهی فارسی؛ (1389)، مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاه های صنایع غذایی کوچک و متوسط ایران، مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 35، صص: 27-42.
 37. رضواني، مهران، خداداد حسيني، سيد حميد، آذر، عادل و احمدي، پرويز (1388)؛ تاملی بر مبانی پارادایمیک و پارادایم‌نگاری در مطالعات میان رشته ای(مورد مطالعه: ازاریابی کارآفرینانه)، مجله مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، سال 2 ، شماره 1، صص: 119-147.
 38. رضواني، مهران، خداداد حسيني، سيد حميد، آذر، عادل و احمدي، پرويز؛ (1388)؛ مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی در بنگاه‌های کارآفرین ایرانی بخش صنایع غذایی، مجله توسعه کارافرینی، سال2 ، شماره 5، صص: 31-53.
 39. رضواني، مهران، خداداد حسيني، سيد حميد؛ (1388)؛ مدلسازی آمیخته بازاریابی فازی(مطالعه موردی صنعت باطری خودروهای شخصی)، مجله پژوهشنامه بازرگانی، شماره 51، صص: 241-277.
 40. رضواني، مهران، جعفرنژاد، احمد، اسماعيليان، مجيد؛ (1387)؛ مکان یابی مراکز توزیع با استفاده از مدل برنامه‌ریزی غیر خطی عدد صحیح، مجله مدرس علوم انسانی، سال 12،  شماره 1، صص: 105-125.
 41. رضواني، مهران، يدالهي فارسي، جهانگير، واحد وحدت کار، مهدي، (1387)؛ طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی فناورانه: مطالعۀ موردی سیستمهای هوشمند حمل و نقل سازمان شهرداری تهران، مجله فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، سال3، شماره 14، صص: 64-87.
 42. رضواني، مهران، خداداد حسيني، سيد حميد؛(1387)، طراحي مدل ارتباطات يکپارچه بازاريابي فازي- مورد مطالعه؛ صنعت توليد تجهيزات پزشکي ورزشي، مجله چشم­انداز مديريت، شماره29، صص: 89-137.

 

 ISI و علمي- پژوهشي در انتظار چاپ

1.    Rezvani, Mehran, Shirkhodaie, Meysam & Khazaei, Morteza, “The Impact of Nature of Institute on Entrepreneurial Marketing: The Moderating Role of Organizational Structure”, American Journal of Scientific Rresearch.

2.     رضوانی، مهران و شریعتمداری، سید محمد حسن، (1392)، "شناسایی و تحلیل جهت­گیری پژوهش­های فرصت­های کارآفرینی بین­المللی"، مجله توسعه کارآفرینی

3.    رضواني، مهران؛ اصلاحی، محمد،(1392) " مفهوم پردازی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک صنعت بانکداری و ارائه‌ الگو در بانکهای نوظهور"، پژوهش‌نامه مديريت تحول.

4.     رضوانی، مهران و شریعتمداری، سید محمد حسن، (1392)، "شناسایی و تحلیل جهت­گیری پژوهش­های فرصت­های کارآفرینی بین­المللی"، مجله توسعه کارآفرینی

5.    رضواني، مهران، يدالهي فارسي، جهانگير، واحد وحدت کار، مهدي، (1392)، "مطالعه آينده‌نگارانه‌ پيشايندهاي راهبرد كارآفريني سازماني (مورد مطالعه شهرداري تهران)"، نشريه علمي پژوهشي چشم‌انداز مديريت دولتي

6.     شافعی، رضا و رضواني، مهران،(1392)، "میزان آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی و عوامل مرتبط با آن با رویکردی ترکیبی"، مجله  اقتصاد و تجارت نوين.

7.      میگون پوری، محمدرضا، رضوانی، مهران و جعفری، محمد علی،(1392)، " مستند سازی روش های بازاريابی و فروش در  شركت هاي دانش بنيان فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران"،  مجله  اقتصاد و تجارت نوين.

8.    خداداد حسيني، سيد احمد، گلابي، امير محمد و رضواني، مهران؛ "طراحي مدل برندسازي كارآفرينانه در كسب و كارهاي كوچك و متوسط صنايع غذايي ايران"، فصلنامه تجاري سازي فناوري.

9.     رضواني، مهران، مشبکي، اصغر؛Beyond Managerialism: (An Exploration of Paradigm Shift in Academic Managerialism in IRAN) ، مجله تحقيقات فرهنگي.

10.   رضواني، مهران،گودرزی، کبری و پورهاشمی، فاطمه؛ "مدیریت ارتباط با مشتری در کسب و کارهای خانگی محور"؛ دانشنامه کسب و کار خانگی.

11.     رضواني، مهران، موسوی نژاد، سید مهدی؛ "بخش بندی بازار در کسب و کارهای خانگی محور"؛ دانشنامه کسب و کار خانگی.

12.    رضواني، مهران، موسوی نژاد، سید مهدی؛ "بازاریابی فرد به فرد در کسب و کارهای خانگی محور"؛ دانشنامه کسب و کار خانگی.

13.   رضواني، مهران، موسوی نژاد، سید مهدی؛ "برنامه بازاریابی در کسب و کارهای خانگی محور"؛ دانشنامه کسب و کار خانگی.

 

مقالات همايش ها

 1. امینی، محمدتقی، پرهیزگار، محمدمهدی، رضواني، مهران و فرجام، سعید؛(1394)؛ طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین(موج چهارم)، چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی،ایران، خوانسار.
 2. تائبی، محمد، رضواني، مهران و عبدالهی، بیژن؛ (1393)؛ آسیب شناسی فروش بیمه نامه در شبکه فروش بیمه های زندگی با رویکرد XTRIZ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، ایران،  شیراز.        
 3. جعفری، محمدعلی، میگون پوری، محمدرضا و رضواني، مهران؛ (1393)؛ بازاریابی در شرکت‌های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری ایران: مطالعه موردی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دومین کنفرانس بین‌المللی تجاری سازی فناوری، ایران، تهران.
 4. جعفری، محمدعلی، میگون پوری، محمدرضا و رضواني، مهران؛ (1393)؛ تبیین آمیخته بازاریابی محصولات فناور در پارک های علم و فناوری، دومین کنفرانس بین‌المللی تجاری سازی فناوری، ایران، تهران.
 5. جعفری، محمدعلی، میگون پوری، محمدرضا و رضواني، مهران؛ (1392)؛ مفهوم پردازی آمیزه ترفیع در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، اولین همایش بین‌المللی تجاری سازی فناوری، ایران،تهران.
 6. جعفری، محمدعلی، میگون پوری، محمدرضا و رضواني، مهران؛ (1392)؛ شناسایی شاخص های موفقیت در بازاریابی و فروش در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، اولین همایش بین‌المللی تجاری سازی فناوری، ایران، تهران.
 7. یدالهی فارسی، جهانگیر، رضوانی، مهران و طغرایی، محمدتقی؛ (1391)؛ شناسایی و بهره برداری از فرصتهای فناورانه در کسب و کارهای کارافرینانه، اولین همایش ملی مدیریت و کارافرینی، ایران، خوانسار.     
 8. طغرایی، محمدتقی و رضواني، مهران؛(1391)؛ مفهوم شناسی فرصتهای کارآفرینانه(ماهیت، ابعاد، تعاریف)، اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، ایران،  خوانسار.          
 9. علوی، سیدایمان، رضواني، مهران و طغرایی، محمدتقی؛ (1391)؛ چالش های بازارگرایی مبتنی بر الزامات نوآوری سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط، اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، ایران،  خوانسار.
 10. شیرخدایی، میثم، رضواني، مهران و خزایی پول، مرتضی؛ (1391)؛ بازاریابی کارآفرینانه: ماهیت و معنی، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارها دانش بنیان، ایران،  بابل.
 11. قربيان، عباس، عربيون، ابوالقاسم، رضواني، مهران، صفاري، سميه؛(1390)؛ شناسايي تاثير كاركردهاي صنعت پست در توسعه كسب و كارهاي اينترنتي"، نخستين كنفرانس دانشجويي كارآفريني در کشور، ایران، تهران.
 12. فاتح راد، مهدی، رضوانی، مهران، برادران، محمد صادق و صدر خانلو، میلاد؛ (1390)؛ از کارآفرینی فناورانه تا مدیریت فناوری، اولین کنفرانس بین المللی، پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، ایران.
 13. طغرايي، محمد تقي، رضواني، مهران، خداداد حسيني، سيد حميد و خوجم كلي، بهنام؛ (1390)؛ مقايسه بكارگيري بازاريابي كارآفرينانه در كسب و كارهاي كوچك و بزرگ: ارائه مدل مفهومي، اولين كنفرانس ملي كارآفريني، تعاون و جهاد اقتصادي، ایران، نائين.
 14. طغرايي، محمد تقي، رضواني، مهران، فرجی ده سرخی، حاتم؛ (1390)؛ تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی(مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، همایش ملی جهاد اقتصادي و تولید ثروت، دانشگاه گیلان، ایران، رشت.
 15. طغرايي، محمد تقي، رضواني، مهران، خداداد حسيني، سيد حميد؛(1390)؛ بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط، همایش ملی جهاد اقتصادي و تولید ثروت، دانشگاه گیلان، ایران، رشت.
 16. گلابي، امير محمد، خداداد حسيني، سيد حميد، يدالهي فارسي، جهانگير، رضواني، مهران؛ (1389)؛ شناسايي و تبيين آميخته ترفيع كارآفرينانه با رويكردي نوگرايانه در بنگاههاي كارآفرين"، اولين كنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و كارآفريني، ایران، شيراز.
 17. رضواني، مهران و گلابي، امیرمحمد؛ (1389)؛ بازاريابي چريكي، تعامل آموزه هاي تفكر بسيجي و الگوي موفق بخش خصوصي در توسعه كارآفريني كشور، همايش بسيج، توسعه اشتغال و كارآفريني، ایران،تهران؛ مقاله برتر همايش.
 18. گلابي، امير محمد، خداداد حسيني، سيد حميد، رضواني، مهران، يدالهي فارسي، جهانگير؛ (1389)؛ بررسي اهميت نقش شخص كارآفرين در بازاريابي كسب و كارهاي خانگي محور"، اولين همايش ملي توسعه مشاغل خانگي، ایران، تهران. مقاله برتر همايش.
 19. عربيون، ابوالقاسم، رضواني، مهران و قربيان، عباس؛(1389)؛ عوامل پيش برنده و بازدارنده توسعه کسب و کارهاي اينترنتي درافق چشم انداز بيست ساله پست"، همايش ملي كارآفريني در ايران1404، ایران، قزوين.
 20. عسکري، محمد مهدي و رضواني، مهران؛ (1385)؛ بازاريابي رابطه اي؛راهبردي موثر در پيشبرد بيمه هاي خرد؛ ششمين همايش بيمه، ایران، تهران؛ مقاله برتر همايش.
 21. نورنگ، احمد و رضواني، مهران؛ (1383)؛ رويكرد فازي در زمانبندي پروژه"؛ پنجمين كنفرانس سيستمهاي فازي ايران، مقاله برتر همايش.
 22. سيدجوادين، سيد رضا و رضواني، مهران؛ (1383)؛ استانداردهاي مسووليت پذيري بنگاه؛ يک ضرورت يا الزام"؛ سومين كنفرانس بين المللي مديريت، ایران، تهران.
 23. الهي، شعبان و رضواني، مهران؛ (1382)؛ بازرگاني مبتني بر تلفن همراه ونقش آن در توسعه مناطق روستايي؛ همايش نقش IT در توسعه مناطق روستايي، مقاله برتر همايش.
 24. رجب زاده، علي و رضواني، مهران؛ (1382)؛ نقش مؤلفه‌هاي رقابتي استراتژيك در برنامه‌ريزي توليد (با تأكيد بر جايگاه خدمات پس از فروش)- مطالعة موردي صنعت خودرو ايران؛ سومين کنفرانس مهندسي صنايع. دانشگاه اميركبير، ایران، تهران.
 25. گودرزي، غلامرضا و رضواني، مهران؛ (1382)؛ مدلسازي انتخاب تأمين كنندة استراتژيك در ابعاد توليد در مقياس جهاني (مورد زنجيرة تأمين صنعت خودرو ايران)"؛سومين کنفرانس مهندسي صنايع، دانشگاه اميركبير، ایران، تهران.
 26. الهي، شعبان و رضواني، مهران؛ (1381)؛" برنامه ريزي منابع سازمان ERPدومين همايش مهندسين صنايع، ایران، يزد.
 27. Toghraee, Mohammad Taghi, Rezvani, Mehran, Mobaraki, Mohamad hassan & Yadollahi Farsi, Jahangir; (2016); Entrepreneurial marketing in creative art-based businesses, Third International Conference on Entrepreneurship, Iran, Tehran.
 28. Toghraee, Mohammad Taghi & Rezvani, Mehran; (2014); Social Capital Mapping in the entrepreneurial marketing activities, 2nd International Conference on Entrepreneurship, Iran, Tehran.
 29. Rezvani, Mehran, Shariatmadari, Hassan & Ghahramani, Shahram; (2014); International Entrepreneurial Opportunity; A Meta Synthesis of Previous Research, Second International Conference on Management, Leadership and Governance, USA.
 30. Rezvani, Mehran, Rafati, Saeid &  Ghahramani, Shahram,; (2013); Study of Effective Factors on the Evaluation of Re-export in Iran through Analysis of Network Process, 4th Asia-Pacific Business Research Conference, Singapore, Singapore.
 31. Rezvani, Mehran; (2012); Promotion Mix Modeling by Fuzzy Approach (A Case Study of Soccer Industry), 3rd. World Conference on Science and Soccer, Belgium, Ghent.
 32. Yousefdehi, Hami & Rezvani, Mehran;(2012); A new combined approach in marketing strategy development for nonprofit research organization: Case Study of Energy Research Institute in Iran, The Macrotheme Conference, France, Paris.
 33. Neghabi, Saeed & Yousefi, Mohsen & Rezvani, Mehran; (2011), Emotional Intelligence and Entrepreneurial Behavior Development of Personal Aspects of Intentions Model, International Conference on Information and Finance, Singapore, Singapore.
 34. Rezvani, Mehran; (2011); International Entrepreneurial Marketing in Iranian Entrepreneurial Food Industries, the 10th APEF International Conference on International Trade and Entrepreneurship, Iran, Tehran.

 

مقالات علمي (تاليف و ترجمه)

 1. رضواني، مهران ، بازاریابی چریکی در کسب و کار خانگی، دانشنامه کسب و کار خانگی، در انتظار چاپ
 2. رضواني، مهران ، بازاریابی ویروسی در کسب و کار خانگی، دانشنامه کسب و کار خانگی، در انتظار چاپ
 3. رضواني، مهران و موسوی نژاد، سید مهدی، بخش بندی بازار در کسب و کار خانگی، دانشنامه کسب و کار خانگی، در انتظار چاپ
 4. رضواني، مهران و موسوی نژاد، سید مهدی، بازاریابی فرد به فرد در کسب و کار خانگی، دانشنامه کسب و کار خانگی، در انتظار چاپ
 5. رضواني، مهران، گودرزی، کبری و پور هاشمی فاطمه، مدیریت ارتباط با مشتری در کسب و کار خانگی، دانشنامه کسب و کار خانگی، در انتظار چاپ      
 6. رضواني، مهران (1388)؛ بازاریابی کارآفرینانه، دانشنامه کارافرینی
 7. رضواني، مهران (1388)، تبليغات تجاري، دانشنامه کارآفريني
 8. رضواني، مهران، مشبکي، اصغر؛(1387)؛  Academic  Managerialism؛  مجله نامه آموزش عالي، شماره2.
 9. گودرزي، غلامرضا، رضواني،مهران؛ "تحليل راهبردي هزينه؛ پارادايم كليدي در زنجيره عرضه ايران"، مجله روش شماره 83
 10. رضواني،مهران؛ "تحليل راهبردي هزينه و مديريت زنجيرة ارزش"؛ مجله مديرساز ، شماره 1و2 سال پنجم
 11. رضواني،مهران؛ "پاركهاي علمي و فرايند انتقال تكنولوژي"؛ مجله تدبير، شماره 121
 12. رضواني،مهران؛ "مديريت فناوري:پيش شرط رقابت پذيري"؛ مجله تدبير، شماره 140
 13. رضواني،مهران؛ "پيش نگري فناوري. چيزي فراتر از يك مد"؛ مجله تدبير، شماره142
 14. رضواني،مهران؛ "مديريت تكنولوژيك: به سوي ديدگاهي فراگيرتر"؛ مجله تدبير، شماره 143
 15. رضواني،مهران؛ "ايران و سازمان تجارت جهاني"؛ مجله مدير، شماره 9-10
 16. رضواني،مهران؛ "مديريت زنجيره تأمين"؛ مجله مدير، شماره 13-14
 17. رضواني،مهران، هدايتي نيا،مجتبي؛ "معرفي سيستم برنامه ريزي جامع منابع سازمان"؛ مجله مدير، شماره 18.