مشاوره و توسعه کسب و کار

مشاورۀ کسب‌و‌کار

شتاب فراوان تغییر در پدیده‌ها و روابط آنها مهم‌ترین مشخصۀ دوران ماست كه آن‌ را با اعصار گذشته متمایز ساخته‌است. ظهور و پیشرفت فناوری‌های نوین، محیط صنایع و سازمان‌های امروزی را به‌شدت دست‌خوش تحول نموده و از این منظر ادارۀسازمان‌ها به مراتب پیچیده‌تر از گذشته شده‌است.

در چنین شرایطی و با‌توجه‌به توسعۀ چشم‌گیر مفاهیم و نظریه‌های مدیریت كسب‌وكار، تلاش برای دستیابی به نتایج سرآمد از‌طریق اجرای راه‌كار‌های نوپدید و توانمندساز در راستای حفظ بقا و توسعۀ فعالیت‌های بنگاه‌ها در رأس اقدامات مدیران و متخصصان سازمانی قرار گرفته‌است.

بخش مشاورۀ كسب‌و‌كار شبکۀ همکاران دکتر مهران رضوانی با اتكاء به خداوند متعال و تمركز ویژه بر خدمات مشاوره مدیریت، بازاریابی و فروش به‌عنوان خدمتی تخصصی و ارزش‌آفرین برای بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی، یاوری دانا و توانا در زمینۀ شناخت چالش‌های كسب‌وكار و چاره‌جویی برای رفع تنگناهای احتمالی و یا توسعه فعالیت‌های مؤسسات ازطریق پیشنهاد و كاربست روش‌های علمی، تجربی و نوآورانه می‌باشد.

بخش مشاورۀ كسب‌و‌كار شبکۀ همکاران دکتر مهران رضوانی با ایجاد تركیبی پویا و كارآمد از خبرگان دانشگاهی و مدیران باسابقه در فضایی سرشار از اعتماد، صداقت و مشاركت همگام با تغییرات روبه‌رشد محیط كسب‌وكار در دو سطح ملّی و بین‌المللی و در راستای تحقق آرمان‌های ذینفعان سازمانی به ارائۀ خدمات مشاوره و اجرا می‌پردازد.

حوزه‌های اصلی فعالیت و گروه‌های کاری

تحولات محیطی و ظهور شرایط نوین كسب‌وكار؛ محدوده، عمق و پیچیدگی خدمات مشاوره كسب‌وكار را افزایش داده‌است. بدین‌ترتیب با عنایت به اتخاذ رویكردی حرفه‌ای و تخصص‌گرا، بخش مشاورۀ كسب‌و‌كار شبکۀ همکاران دکتر مهران رضوانی با تمركز بر محورهای اصلی و راهبردی فعالیت هر بنگاه اقتصادی و صنعتی در قالب همكاری و تعامل نزدیك با مدیران و تصمیم‌گیران سازمانی در حوزه‌های تخصصی ذیل به ارائۀ خدمات كارشناسی و مشاوره می‌پردازد:

 • تحلیل دینامیكی بازار و مطالعات راهبردی و سناریو‌پردازی
 • تحقیقات بازار و برنامه‌ریزی بازاریابی و فروش
 • كارآفرینی وتهیه طرح‌های كسب و كار
 • بهره‌وری و توسعه منابع انسانی

 • تحلیل دینامیكی بازار و مطالعات راهبردی و سناریو‌پردازی

منظور از تحلیل دینامیكی بازار این است كه بتوان با تحلیل سیستماتیك بازار- صنعت نقاط عطف یك كسب‌و‌كار و مقاطع ورود و خروج از صنعت و كسب‌و‌كار را مشخص‌نمود. در این راستا برنامه‌ریزی راهبردی نوعی از برنامه‌ریزی با دید كلی‌نگر و یكپارچه است كه بر ارزیابی و پیش‌بینی محیط درونی و بیرونی سیستم و عملی‌بودن برنامه‌ریزی تكیه دارد. امروزه برنامه‌ریزی راهبردی به‌عنوان اهرم تصمیم‌گیری چند بعدی جهت دستیابی به منافع و مطلوبیت‌ها مطرح است. از سوی دیگر نكتۀ حائز اهمیت به‌روز‌نگهداری برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده است كه این مهم در گرو استقرار سیستم و نظام جامع برنامه‌ریزی است. مهم‌ترین خدمات بخش مشاوره كسب‌و‌كار شبکۀ همکاران دکتر مهران رضوانی در زمینۀ تحلیل دینامیكی بازار، مطالعات راهبردی و سناریو‌پردازی به‌صورت كلی شامل موارد ذیل است:

 • چالش‌شناسایی وضعیت موجود
 • بسترسازی و راه‌اندازی كمیته راهبردی
 • پیشنهاد وضعیت راهبردی مطلوب
 • تدوین استراتژی‌ها
 • طراحی برنامه‌های عملیاتی
 • طراحی الگوی كنترل استراتژیك

 

 • تحقیقات بازار و برنامه‌ریزی بازاریابی و فروش

عملیات بازاریابی و فروش به‌عنوان پیشانی اقدامات اجرایی شركت‌ها در بازار محسوب‌می‌شود. به عبارت بهتر شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی همواره با مسأله بازاریابی و فروش مواجهند كه البته این موضوع در شرایط بحران و تحریم اهمیت صد چندانی به خود می‌گیرد چراكه ماحصل همۀ فعالیت‌های شركت در فروش و قابلیت جذب و نگهداشت مشتریان نمایان‌می‌شود. در این راستا اهم فعالیت‌های بخش مشاورۀ كسب‌و‌كار شبکۀ همکاران دکتر مهران رضوانی كه پیشتاز ارائه خدمات بازاریابی كارآفرینانه مبتنی‌بر نوآوری در راهكارهای بازاریابی برای شرایط بحران به شرح ذیل می‌باشد:

 • تحلیل جذابیت‌های بازارهای هدف
 • تعیین استراتژی‌های بازاریابی،تبلیغات وفروش
 •  طراحی و توسعۀ كمی وكیفی كانال‌های فروش
 • تهیۀ ابزارها و چاشنی‌های فروش
 •  مدیریت و سامان‌دهی به امور توسعۀ بازار شركت‌ها
 • برندسازی و تعیین ارزش ویژۀ برند شركت
 •  پیشبرد امور روابط عمومی و اشتهار شركت‌ها

 • كارآفرینی و تهیۀ طرح‌های كسب‌و‌كار

با‌توجه‌به اینكه از كارآفرینان به‌عنوان موتور توسعۀ اقتصادی یاد می‌شود از این رو بخش مشاورۀ كسب‌و‌كار شبکۀ همکاران دکترمهران رضوانی خدمات كاملاً متمایز و منحصربه‌فردی در خصوص تهیۀ طرح‌های كسب‌و‌كار و برنامه‌های توجیهی راه‌اندازی و توسعۀ كسب‌و‌كارها در محورهای ذیل ارائه‌می‌دهد:

 • انجام بررسی‌های پیش امكان‌سنجی و بررسی بازار
 • انجام بررسی‌های امكان‌سنجی از منظر اركان مؤثر در موفقیت و شكست كسب‌و‌كار
 •  انجام بررسی‌های فنی، تكنولوژیكی و مكان یابی
 •  انجام بررسی‌های مالی، آنالیز حساسیت و تحلیل دورۀ بازگشت سرمایه