سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

عنوان پروژه: تدوین مأموریت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

کارفرما: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

سمت: ناظرکیفی

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1385