دانشگاه فردوسی

عنوان پروژه: برنامه‌ریزی استراتژیک

کارفرما: دانشگاه فردوسی مشهد

سمت: مدیر تیم‌های پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1388