کتاب اول

عنوان پروژه: آسیب‌شناسی خلاقانه و طراحی برنامۀ بازاریابی و فروش محصولات و جذب آگهی

کارفرما: شرکت کتاب اول

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1388