وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عنوان پروژه: تحول راهبردی آموزش عالی کشور

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1387