بیمه حافظ

عنوان پروژه: طراحی سند استراتژی‌‌‌های کلان و محوری شرکت بیمه حافظ

کارفرما: شرکت بازرگانی توسعۀ بازار حافظ

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1393