گاز استان خراسان شمالی

عنوان پروژه: برنامه‌ریزی استراتژیک

کارفرما: شرکت گاز استان خراسان شمالی

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1389