فناوران بازار سرمایه

عنوان پروژه: امکان‌سنجی و پیاده‌سازی زبان گزارشگری تجاری گسترش‌پذیر (XBRL) در بازار سرمایه

کارفرما: شرکت فناوران بازار سرمایه

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1389