آب‌و‌فاضلاب خوزستان

عنوان پروژه: بررسی روند خصوصی‌سازی در شرکت آب‌و‌فاضلاب خوزستان(فرصت‌ها و تهدیدها)؛ تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک و ارائۀ مدل مطلوب خصوصی‌سازی

کارفرما: شرکت آب‌و‌فاضلاب خوزستان

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1391-1394