بانک مسکن

عنوان پروژه: عارضه‌یابی بازاریابی بانک مسکن

کارفرما: بانک مسکن

سمت: مدیر پروژه

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1389