سازمان ملّی جوانان

عنوان پروژه: طرح ملّی نظارت و ارزیابی دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت کارآفرینی جوانان سراسر کشور

کارفرما: سازمان ملّی جوانان

سمت: مدیر پروژۀ نظارت

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1384-1385