پرشین پوشش پلیمر

عنوان: طراحی وکمک به اجرای برنامۀ جامع بازاریابی (آسیب‌شناسی، طراحی استراتژی و تدوین برنامه‌های عملیاتی)

کارفرما: شرکت پرشین پوشش پلیمر

سمت: مدیر پروژه

 

وضعیت: درحال اجرا