سازمان مدیریت صنعتی

عنوان پروژه: ارزیابی توانمندی تکنولوژی و ممیزی تکنولوژی در بنگاه‌های اقتصادی

کارفرما: سازمان مدیریت صنعتی

سمت: همکار

وضعیت: خاتمه‌یافته؛ 1382